preloader

تأثیر ماساژ درمانی بر سطح گلوكز خون كودكان دیابتی

  • خانه
  • -
  • دیابت
  • -
  • تأثیر ماساژ درمانی بر سطح گلوكز خون كودكان دیابتی
تأثیر ماساژ درمانی بر سطح گلوكز خون كودكان دیابتی

تأثیر ماساژ درمانی بر سطح گلوكز خون كودكان دیابتی

از جمله درمانهایی كه امروزه در كنار درمانهای طبی معمول برای درمان بسیاری از بیماریها استفاده می گردد، درمانهای مكمل می باشند. ماساژ درمانی یكی از مفیدترین درمانهای مكمل است كه از تكنیكهای خاص پرستاری نیز محسوب می شود. درصد بالایی از بیماران دیابتی از درمانهای مكمل استفاده می نمایند. بنابراین با هدف تأثیر ماساژ درمانی در كاهش قند خون، این تحقیق صورت گرفت.
روش ها:
این مطالعه یك پژوهش نیمه تجربی با طرح دو گروهی، دو مرحله ای (قبل و بعد) می باشد. متغیرهای پژوهش را متغیرمستقل (ماساژ درمانی)، وابسته (سطح همو گلوبین گلیكوزیله) و زمینه ای (سن، جنس، طول مدت دیابت، میزان انسولین مصرفی، سطح تحصیلات و شغل والدین) تشكیل داده اند. نمونه های پژوهش شامل۵۱ كودك دیابتی ۱۵-۷ ساله مراجعه كننده به مركز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشكی اصفهان و دارای شرایط شركت در پژوهش بوده اند كه در قالب دو گروه: كنترل و ماساژ درمانی مورد مطالعه قرار گرفته اند. انتخاب نمونه ها به روش آسان و تقسیم آنها بطور تصـادفی صورت گرفته است. جهت تجزیـه و تحلیل داده هـا از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری (میانگین و انحـراف معیار) تی زوج، آنالیز واریانس و همبستگـی پیرسون استفاده گردید.
نتایج:
نتایج نشان داد كه میزان همـوگلوبین گلیكوزیله بعد از مطالعه، در گروه ماسـاژ، نسبت به قبل از مطالعه، كاهش معنـا دار داشته است (۰۵/۰p<) و همچنین اختلاف میزان هموگلوبین گلیكوزیلـه قبل و بعد از مطالعه بین گروه ماسـاژ با كنترل، از نظر آماری معنادار می باشد (۰۵/۰p<).
درمانگاه زخم و دیابت مهرگان
درمانگاه زخم و دیابت مهرگان

تأثیر ماساژ درمانی بر سطح گلوكز خون كودكان دیابتی

بحث:
نتایـج به دست آمده نشـان داد كه ماسـاژ در كاهش سطـح قند خون كودكان دیابتـی و در نتیجـه كاهش مـیزان هموگلوبین گلیكوزیله كودكان دیابتی تأثیر مثبت داشته است. بنابراین می توان این روش را به عنوان درمانی مكمل در كنار درمان روتین دیابت، جهت كاهش قندخون كودكان دیابتی توصیه نمود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درمانگاه تخصصی زخم و  دیابت مهرگان مجهزترین و اولین مرکز دارای مجوز در زمینه ترمیم و بهبود زخم های دیابتی ، بستر ، سوختگی ، مزمن و حاد در جنوب کشور می باشد که تمامی تلاش خود را بر پیشگیری ، مراقبت و توانبخشی بیماری دیابت معطوف نموده است.
این درمانگاه با مساحت ۵۰۰متر مربع با متخصصین : قلب ، غدد ، چشم ، کلیه و مجاری ادراری ، داخلی ، عفونی و نیز کارشناسان ارشد زخم ، تغذیه و روانشناسی همکاری دارد .
درمانگاه دیابت مهرگان با استفاده از روش های به روز و پیشرفته ترمیم و بهبود زخم مانند : ازون تراپی ، وکیوم تراپی ، پانسمان های پیشرفته ،کراتوریموال (درمان ترک پا و پینه پا) ،ماگوت تراپی ( لارو درمانی) ، پانسمان های عسل و… گام موثری در مسیر کاهش قطع عضو بعلت زخم های عفونی در سطح استان برداشته است .

افتخار می کنیم که حتی یک بیمار را از قطع عضو نجات دهیم

بخش های کلینیک

روزهای کاری

شنبه : 8-16
یکشنبه : 8-16
دوشنبه : 8-16
سه شنبه : 8-16
چهارشنبه : 8-16
پنج شنبه : 8-16
جمعه : تعطیل