جزئیات شخصی
نام پزشکدکتر نوربخش
تخصصمتخصص بیماری های عونی
تجربه9+ سال
تحصیلات
تحصیل دردانشگاه علوم پزشکی شیراز
محل اقامتشیراز
گواهینامه هامتخصص بیماری های عفونی

شبکه های اجتماعی