رویدادها و وقایع درمانگاه
ورساجت( جراحی در آب)

سیستم ورساجت جراح را قادر می‌سازد بافت های مرده، باکتری ها و مواد آلوده را با دقت و به صورت انتخابی از ناحیه زخم، سوختگی‌ها و بافت‌های آسیب دیده ناشی از تروما را خارج سازد که متعاقبا باعث کاهش هزینه‌ی کلی درمان می‌شود.

در حالی که پروب (Probe) دستگاه به صورت مماس بر روی سطح بافت نرم حرکت میکند، یک بستر صاف بر ناحیه زخم ایجاد کرده، به طوری که کمترین آسیب را به بافت لایه درم (Derm) پوست میزند.

نتایج بالینی:

1. کاهش مقدار باکتری موجود در زخم 2. حفظ بافت زنده 3. برداشته شدن بافت های مرده و نکروتیک ناخواسته در زخم 4. نتایج بهتر پوشش زخم با پانسمان‌های سنتتیک و پیوند پوست 5. برداشتن بهینه‌ی زخم‌های نامنظم نواحی بین انگشتان و لایه‌های فاشیایی بدن 6. کاهش آسیب بافتهای محیطی