لطفا منتظر باشيد(درمانگاه تخصصی دیابت و کلینیک زخم مهرگان)

تأثیر ماساژ درمانی بر سطح گلوکز خون کودکان دیابتی

۱۳۹۶-۰۸-۱۸ 0
diabete2.jpg
از جمله درمانهایی که امروزه در کنار درمانهای طبی معمول برای درمان بسیاری از بیماریها استفاده می گردد، درمانهای مکمل می باشند. ماساژ درمانی یکی از مفیدترین درمانهای مکمل است که از تکنیکهای خاص پرستاری نیز محسوب می شود. درصد بالایی از بیماران دیابتی از درمانهای مکمل استفاده می نمایند. بنابراین با هدف تأثیر ماساژ درمانی در کاهش قند خون، این تحقیق صورت گرفت.
روش ها:
این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی با طرح دو گروهی، دو مرحله ای (قبل و بعد) می باشد. متغیرهای پژوهش را متغیرمستقل (ماساژ درمانی)، وابسته (سطح همو گلوبین گلیکوزیله) و زمینه ای (سن، جنس، طول مدت دیابت، میزان انسولین مصرفی، سطح تحصیلات و شغل والدین) تشکیل داده اند. نمونه های پژوهش شامل۵۱ کودک دیابتی ۱۵-۷ ساله مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دارای شرایط شرکت در پژوهش بوده اند که در قالب دو گروه: کنترل و ماساژ درمانی مورد مطالعه قرار گرفته اند. انتخاب نمونه ها به روش آسان و تقسیم آنها بطور تصـادفی صورت گرفته است. جهت تجزیـه و تحلیل داده هـا از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری (میانگین و انحـراف معیار) تی زوج، آنالیز واریانس و همبستگـی پیرسون استفاده گردید.
نتایج:
نتایج نشان داد که میزان همـوگلوبین گلیکوزیله بعد از مطالعه، در گروه ماسـاژ، نسبت به قبل از مطالعه، کاهش معنـا دار داشته است (۰۵/۰p<) و همچنین اختلاف میزان هموگلوبین گلیکوزیلـه قبل و بعد از مطالعه بین گروه ماسـاژ با کنترل، از نظر آماری معنادار می باشد (۰۵/۰p<).
بحث:
نتایـج به دست آمده نشـان داد که ماسـاژ در کاهش سطـح قند خون کودکان دیابتـی و در نتیجـه کاهش مـیزان هموگلوبین گلیکوزیله کودکان دیابتی تأثیر مثبت داشته است. بنابراین می توان این روش را به عنوان درمانی مکمل در کنار درمان روتین دیابت، جهت کاهش قندخون کودکان دیابتی توصیه نمود.

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری نشانه گذاری شده اند *


آمار سایت

  • 0
  • 11
  • 81
  • 430
  • 3,043
  • 123,699

آدرس :

شیراز
میدان مطهری
خیابان قدوسی شرقی- انتهای کوچه ۱۱
تقاطع خیابان شهدا ،‌ صدا و سیما

تلفن :

98-71-38229893+